Upravno vijeće

Tijela Kulturno – razvojnog centra Općine Bilje su Upravno vijeće i ravnatelj. Upravno vijeće upravlja Kulturno – razvojnim centrom Općine Bilje. 
Upravno vijeće ima predsjednika i dva člana. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Općinski načelnik Općine Bilje. Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća. 

Postupak imenovanja i razrješenja članova Upravnog vijeća propisuje se Statutom Kulturno-razvojnog centra Općine Bilje u skladu s odredbama Zakona. Upravno vijeće Kulturno- razvojnog centra Općine Bilje donosi programe rada i razvoja ustanove, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove. 

Voditelj Kulturno-razvojnog centra je ravnatelj. Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja. 

Kulturno – razvojni centar Općine Bilje može imati stručna i savjetodavna tijela.    

Program cjelokupne organizacijske strukture Kulturno- razvojnog centra prikazan je u shemi : 

Skip to content