Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev. 

Detaljne informacije o pravu na pristup informacijama možete pronaći u dokumentu “UPUTE – o načinima prava na pristup informacija
Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13., 85/15.)

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju - LINK

Odluka o imenovanju službenika 

Obrasci ; 
Zahtjev za pristup informacijama 
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije  
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija 

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama;  
- 2021. godina

Skip to content